TRƯỜNG MẦN NON CHIỀNG ƠN

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Chiềng ơn, Xã Chiềng ơn, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
Tên giám đốc : Ngày hoạt động: 01/01/2010 (Đã hoạt động 5 năm)